บริการของเรา

การตรวจวัดประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาว

การตรวจวัดประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาว

NK Cell Activity

การตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็ง เชื้อโรค รวมถึงไวรัสชนิดต่างๆ ของเซลล์เม็ดเลือดขาวภายในร่างกายของเราว่ามีระดับความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า Natural Cytotoxicity เป็นการตรวจที่ต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความชำนาญสูงเท่านั้น

NK Cell Count

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ NK Cells ในกระแสเลือดจะช่วยให้ทราบว่า มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ หรือช่วยในการตัดสินใจว่าผู้ป่วยแข็งแรงพอที่จะรักษาด้วยวิธีฉายรังสีหรือไม่ เป็นต้น ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องใน NK cell หรือมีจำนวน NK cell ในเลือดต่ำ (NK cell deficiency or low NK cell count) มีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็ง เนื่องจาก NK cell เป็นด่านแรก ที่จะตรวจจับและฆ่าเซลล์มะเร็งก่อนที่เซลล์มะเร็งจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและควบคุมไม่ได้ในที่สุด

Stem Cell Count

ระดับจำนวนสเต็มเซลล์ในกระแสเลือด (circulating stem cell) มีความสำคัญต่อสุขภาพ ผู้ที่มีระดับจำนวนสเต็มเซลล์ในกระแสเลือดที่มากพอจะมีสุขภาพดี ในขณะที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพบว่าระดับจำนวนสเต็มเซลล์อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ นอกจากนี้ระดับจำนวน สเต็มเซลล์ที่ต่ำกว่าปกตินี้ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคร้ายและลักษณะการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม อาทิเช่น

  • โรคเส้นเลือดตีบ (Stroke)
  • โรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s Disease)
  • โรคปวดหัวแบบรุนแรง (Migraine)
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial infarction)
  • โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction)
  • สุขภาพของหลอดเลือด (Vascular heart)
  • เนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ (Injured tissue)
  • การสูบบุหรี่ เป็นต้น

Telomere Length Testing

อัตราการหดสั้นลงของ เทโลเมียร์ นั้น นอกจากจะส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของเซลล์แล้ว ยังมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคร้ายหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับระบบประสาท รวมถึงโรคมะเร็งหลายชนิด ดังนั้นการทราบว่า เทโลเมียร์ ในร่างกายของคุณมีความสั้นหรือยาวแค่ไหนช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันและดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

การทราบความยาวของ เทโลเมียร์ ทำให้ทราบถึงข้อมูลภายในร่างกายของตัวเอง ทราบถึงความเสื่อมสภาพของเซลล์ ว่าไปถึงขั้นไหนแล้วและยังบ่งบอกถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผ่านมาได้ว่าเราดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองได้ดีหรือไม่ ดีแค่ไหน เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตได้ทันก่อนที่จะสายไป

เมนู